Wolontariat

Historia wolontariatu w Polsce

O latach bezinteresownej działalności społecznej w polskiej tradycji w 1862 roku w liście do Michaliny z Dziekańskich Cyprian Kamil Norwid napisał: „społeczność polska społeczność narodu, który, nie zaprzeczam, iż o tyle jako patriotyzm wielki jest, o ile jako społeczeństwo żaden. Wszystko to, czego nie od patriotyzmu, czego nie od narodowego, ale od społecznego uczucia wymaga się, to jest tak początkujące, małe i prawie nikczemne, że strach wspominać o tym”. Norwid nie dożył niestety najlepszego okresu polskiego ruchu społecznikowskiego, który trwał jeszcze kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Potem aparat komunistyczny zaczął traktować pracę społeczną jako gest lojalności wobec siebie. W latach 1989 – 1996 przyszedł czas stagnacji. W roku 1996 fundacja BORIS wydała publikację poświęconą w całości wolontariatowi. Zawierał on m.in.  analizę prawną stosunków między wolontariuszem
a organizacją. Wtedy też powstał pierwszy wzór umowy zlecenia pracy wolontarystycznej.

Następnym krokiem było opracowanie programu kompleksowego ubezpieczenia organizacji pozarządowych. W roku 2000 pojawiły się pierwsze zapisy o wolontariacie
w aktach prawnych, a wśród nich rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, regulujące zasady pracy wolontariuszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tym sposobem zalegalizowano w naszym kraju wolontariat. Ogłoszenie przez ONZ roku 2001 światowym rokiem wolontariatu przyczyniło się do aktywizacji działań w tej dziedzinie. Doktor Marcin Krajewski z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego przeprowadził analizę prawną istniejących przepisów, mogących mieć związek
z wolontariatem. Wspomnieć trzeba też, iż w 1985 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych postanowiono, że dzień 5 grudnia obchodzony będzie jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Świętowanie tego dnia przyjęło się również
w Polsce.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz – to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Co to jest wolontariat?

Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności
i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia
w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne
i możliwość zaangażowania się.

Wszystkich ludzi łączy idea czynienia dobra. A co innego, jak nie czyny, tworzy ludzi bohaterami?

Do Klubu Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie uczęszcza młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, która z wielką otwartością pomaga innym. Opiekunem Klubu  jest Magdalena Majewska.