Klub Wolontariatu

Nadrzędnym celem Klubu Wolontariatu jest propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu potrzeb ludzkich. Aby inicjatywom tym nadać charakter ukierunkowanego, skoordynowanego działania, stworzyliśmy podstawy profesjonalnego wolontariatu, polegające na ukierunkowanej rekrutacji, doborze i szkoleniu wolontariuszy, jak również na koordynacji i ocenie ich pracy.Dążymy do przełamania negatywnego stereotypu pracy ochotnika i pracy społecznej.
Naszym zamierzeniem jest również uczulenie społeczeństwa na potrzeby innych, kreowanie postaw obywatelskiej odpowiedzialności i poszanowania zasad demokracji.

.

.

.

..

.