Projekt „Moja miejscowość w moich rękach”

Logo projektuGminny Ośrodek Kultury w Mykanowie od 1 sierpnia realizuje projekt „Moja miejscowość w moich rękach” – zwiększenie aktywności społeczno – kulturalnej mieszkańców Gminy Mykanów. Realizowany projekt stanowi I etap planowanych działań. Dlatego też obejmuje 5 miejscowości: Rybna, Łochynia, Cykarzew Północny, Lubojenka, Czarny Las. W ramach projektu przewiduje się cykl spotkań z autorytetami danych miejscowości oraz z mieszkańcami. Podczas spotkań zostanie przeprowadzona diagnoza środowiska a następnie powstanie mapa zasobów oraz potrzeb mieszkańców jak również zostaną zidentyfikowane problemy społeczno – kulturalne badanych miejscowości. Realizacja tego projektu będzie bodźcem sprzyjającym integracji i aktywizacji mieszkańców Gminy Mykanów. Lokalizacja projektu Projekt realizowany będzie w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, na terenie Gminy Mykanów. Swym zasięgiem obejmować będzie 5 sołectw Gminy Mykanów (Rybna, Łochynia, Lubojenka, Cykarzew Północny, Czarny Las). Cele projektu: Celem generalnym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – kulturalnej 5 sołectw – Łochynia, Rybna, Lubojenka, Cykarzew Północny, Czarny Las. Cel ten jest zgodny z celami określonymi w Programie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie, obszar działalności: społeczność lokalna, działania: Animacja społeczna, integracja społeczności. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w realizacje samodzielnych projektów dotyczących aktywności społeczno – kulturalnych. Jednocześnie podczas realizacji projektu przeprowadzona diagnoza środowiska lokalnego pozwoli zidentyfikować problemy społeczno – kulturalne ale również pozwoli na stworzenie analizy SWOT określająca słabe, mocne strony danej miejscowości oraz zagrożenia i szanse.   Cele szczegółowe projektu określone jako: Cel działania: przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego oraz zaangażowanie społeczności lokalnej do samodzielnego działania. Cel instytucji oddziałującej na projekt: badania środowiska lokalnego określające zasoby, potrzeby oraz problemy w/w sołectw. Cel zespołu: pobudzenie społeczności lokalnej 5 sołectw do aktywnego samodzielnego działania. Cel beneficjenta końcowego: wzmocnienie, integracja środowiska lokalnego 5 sołectw. Nakreślenie kierunków rozwoju poszczególnych sołectw. Cel generalny- oddziaływania Cel szczegółowy – rezultaty Oddziaływanie

  • integracja środowiska lokalnego
  • większe utożsamienie się z własną miejscowością
  • podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej oraz kulturalnej
  • realizacja projektów będących odpowiedzią na problemy społeczno – kulturalne danej miejscowości
  • wspólne projekty integrujące społeczność lokalną.

Rezultaty

  • Informacje mówiące o zasobach (ludzie, miejsca,)
  • Informacje określające potrzeby mieszkańców 5 sołectw
  • Zaangażowanie społeczeństwa w realizację projektu
  • Zainteresowanie i pobudzenie społeczności do aktywności społecznej.

Trwałość organizacyjna projektu Po zakończeniu realizacji projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym od momentu rozliczenia (rzeczowego i finansowego). W perspektywie planowana jest opracowanie samodzielnych projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju 5 sołectw. Projekt jest I etapem z całości działań jakie są planowane na terenie Gminy Mykanów. Kontynuacją będzie II etap zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Mykanów w kolejnych sołectwach.   Harmonogram działań:     27 lipca 2009r. – 11 sierpnia 2009r. – Przygotowanie akcji promocyjnej: wzór ulotek, opracowanie informacji, która zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie oraz na łamach miesięcznika BIM. – Opracowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia pierwszej ankietyzacji, – Opracowanie szczegółowych scenariuszy poszczególnych spotkań z mieszkańcami 5 sołectw.     1 – 31 sierpnia 2009r. Spotkania z liderami 5 sołectw (do liderów zaliczamy sołtysów, nauczycieli, radnych Gminy Mykanów, prezesów klubów sportowych, lokalnych artystów, proboszczów ). Przeprowadzenie rozmowy, wywiadu z ważnymi (z punktu widzenia mieszkańców) osobami ma za zadane pierwsze rozpoznanie środowiska, nawiązanie kontaktów niezbędnych do realizacji dalszych działań. Poprzez zastosowanie takich narzędzi animacyjnych (wywiad, rozmowa) uzyskamy wstępne informacje potrzebne do przeprowadzenia diagnozy środowiska lokalnego.   1 września – 15 grudnia 2009r. Spotkania z mieszkańcami 5 miejscowości (Łochynia, Cykarzew Północny, Czarny Las, Rybna, Lubojenka). W ramach realizacji tego etapu projektu odbędzie się 8 spotkań w każdej z 5 miejscowości. Każde spotkanie będzie trwało 3 godziny (łącznie podczas realizacji tego etapu odbędzie się 8 spotkań x 3h = 36h x 5 sołectw = 120h). Podczas spotkań animatora z uczestnikami projektu dzięki wspólnej pracy powstanie diagnoza środowiska lokalnego oraz plan rozwoju wsi. Każde spotkanie będzie miało wpływ na integracje mieszkańców poszczególnych miejscowości co w przyszłości pomoże w inicjowaniu wspólnych działań a jednocześnie dostarczy umiejętności i wiedzy w jaki sposób odnaleźć walory swojej miejscowości.   I spotkanie – Czas: 1,5h Spotkanie informacyjne – sprawy organizacyjne (ustalenie terminów spotkań), II spotkanie – Czas 3h Identyfikacja zasobów lokalnych (miejsca, instytucje, ludzie) wspólne przygotowanie mapy zasobów instytucjonalnych III spotkanie – Czas 3h Identyfikacja zasobów dotyczących lokalnych tradycji, zwyczajów, obrzędów, historii – Kanały komunikacji IV spotkanie – Czas 3h Analiza problemów i potrzeb mieszkańców 5 sołectw V spotkanie – Czas 3h Analiza potencjału: -analiza SWOT – analiza wpływów – koło relacji VI spotkanie – Czas 3h Aktywność społeczna, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym zaangażowanie osoby z zewnątrz, która realizuje przedsięwzięcia społeczno – kulturalne. Spotkanie to zachęci do innego spojrzenia, zmotywuje do działania VII spotkanie – Czas 3h Określenie profilu społecznego sołectw Łochynia, Lubojenka, Cykarzew Północny, Rybna, Czarny Las VIII spotkanie – Czas 3h Określenie kierunków rozwoju 5 sołectw (strategia) Ankietyzacja uczestników spotkań   15 grudnia 2009 – 11 stycznia 2010r. Przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej całość realizacji projektu. Przygotowanie konferencji ewakuacyjnej (opracowanie l zaproszonych oraz druk zaproszeń) Rozliczenie rzeczowo – finansowe projektu Ewaluacja projektu   12 stycznia 2010 Konferencja ewaluacyjna Czas 1,5 h Ewaluacja realizowanego projektu, przedstawienie ewaluacyjnej prezentacji multimedialnej podczas konferencji zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie.

Dodaj komentarz