Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach

Kursy e-learningowe – strona logowania

cknonw

Kliknij na plakat,aby powiększyć (.pdf)

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności to dziś klucz do sukcesu zawodowego. Bazując jedynie na umiejętnościach zdobytych w czasach młodości sami pozbywamy się szansy na lepsze zarobki, lepsze życie i samopoczucie. W Mykanowie rusza nowa akcja edukacyjna.

.

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie przystąpił do realizacji zadania edukacyjnego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na łamach kilku następnych numerów naszego miesięcznika będziemy się starali przybliżyć państwu ideę programu pt. Centrum Kształcenia Na Odległość. Dzięki zupełnie nowemu wyposażeniu dotychczasowej pracowni internetowej, kilkadziesiąt osób będzie mogło rozwijać i uzupełniać swoje kwalifikacje. Zaczynamy już w połowie lutego.

.

Geneza, czyli od czego się zaczęło

.

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Pomysł zrealizowania projektu umożliwiającego kształcenie zdalne zrodził się dzięki pozytywnym doświadczeniom z wcześniejszej współpracy między partnerami Konsorcjum. Projekt jest przedsięwzięciem nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jego realizacja jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

.

Konsorcjum Projektu

.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze – lider, 4system Polska, ECORYS Polska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo specjalizują się w różnych dziedzinach: edukacji osób dorosłych, kształceniu zdalnym, poradnictwie zawodowym, oraz edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przez co uzupełniają się, tworząc projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach najwyżej oceniony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przyznane dofinansowanie umożliwiło rozpoczęcie realizacji Projektu.

.

Założenia Projektu

.

Głównym celem Projektu jest promowanie idei kształcenia przez całe życie poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych dostępnych w Centrach. Z założenia Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę. W ramach Projektu powstanie 379 ośrodków, które zostaną połączone w sieć kształcenia na odległość. Centra rozpoczną swoją działalność szkoleniową w lutym 2008 roku. Każde Centrum zostanie wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, komplet mebli biurowych oraz niezbędny sprzęt służący do obsługi Centrum, taki jak telefax, drukarkę itp. Ponadto to, co nas wyróżnia to sprzęt wraz z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych z możliwością wypożyczenia do domu. Pomyślano również o osobach interesujących się grafiką komputerową wyposażając Centrum w sprzęt z oprogramowaniem graficznym. Przez cały okres Projektu do dyspozycji uczestników jest doradca zawodowy.
Gmina, w której powstanie Centrum będzie otoczona stałą opieką ze strony realizatorów Projektu. Dla wyznaczonych przez Konsorcjum przy konsultacji z Gminami Trenerów zapewnione zostaną szkolenia z zakresu współpracy z niepełnosprawnymi użytkownikami Centrów oraz korzystania z kursów oraz sprzętu dostępnego w Centrum.

.

Gdzie powstaną Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach?

.

Lokalizacja Centrów została wybrana na podstawie ustalonych kryteriów – pod uwagę brane były dane zamieszczone w ankiecie, którą wypełniały gminy starające się o lokalizację CKNONW na swoim terenie. Ponadto o uczestnictwie w Projekcie decydowały przesłane deklaracje oraz rekomendacje.
W ankietach pytano m.in. o warunki lokalowe, o możliwości gminy w wypromowaniu Centrum jako ośrodka, w którym można bezpłatnie ukończyć różnego rodzaju kursy, a także o stopień przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

.

Ważne aspekty Projektu – niepełnosprawni

.

Ważnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez fachowe wsparcie merytoryczne i udostępnienie narzędzi do nauki. Centra będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pomagające w obsłudze komputerów. Ponadto każde Centrum będzie posiadało laptop, z możliwością wypożyczenia do nauki w domu. W każdym Centrum będzie zatrudniony opiekun, który zostanie specjalnie przeszkolony w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi użytkownikami Centrów. Dzięki temu szkoleniu opiekunowie będą mogli służyć niepełnosprawnym klientom wszechstronną pomocą, obejmującą m.in. pomoc w optymalnym wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia pracowni komputerowych i doradztwo zawodowe uwzględniające specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych. Kładziemy nacisk, aby Centra, były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

.

Ważne aspekty Projektu – poradnictwo zawodowe

.

Poradnictwo zawodowe będzie stanowiło istotny element w funkcjonowaniu każdego Centrum. Będą one wyposażone w specjalny pakiet narzędzi i produktów niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego człowieka i umiejętności planowania dalszej edukacji. Pozwolą one na wdrożenie i realizowanie w Centrach nowoczesnej metody tworzenia Indywidualnych Planów Działania. Mieszkańcy wsi będą wspierani przez doświadczonych doradców zawodowych. Każdy zainteresowany będzie mógł zadzwonić pod bezpłatny numer Infolinii 0800 800 005 i zasięgnąć rady specjalisty przy wyborze odpowiedniego kursu, pod kątem analizy umiejętności i potrzeby kursanta. Ponadto dzwoniąc na infolinię uczestnicy kursów uzyskają pomoc w napisaniu CV, listu motywacyjnego, dowiedzą się jakie są niezbędne kwalifikacje i wymagania na poszczególne stanowiska pracy, a także jak i gdzie szukać wolnych wakatów. Istotne z punktu widzenia kompleksowości wsparcia uczestników będą również informacje na temat istniejących w Polsce instytucji świadczących usługi informacji i poradnictwa zawodowego.

.

Ważne aspekty Projektu – oferta szkoleniowa

.

W Centrach dostępne będą szkolenia o różnorodnej tematyce – m.in. prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, poprzez szkolenia zawodowe, np. dla przyszłych telemarketerów, asystentów bankowości, księgowych, handlowców, opiekunów osób starszych, organizatorów agrobiznesu, pracowników administracyjnych. Dostępne będą również szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz grafiki komputerowej, a także dwa kursy językowe. Dodatkowo kursu z przedmiotów, takich jak: język polski, matematyka, chemia, fizyka, geografia, biologia, historia. Szczegółowy spis szkoleń dostępny na stronie www.eduakcjaonline.pl

.

Kto może uczestniczyć w szkoleniach?

.

Do udziału w szkoleniach zachęcamy mieszkańców wsi w całej Polsce. Informacje na temat lokalizacji Centrum dostępne są na stronie internetowej Projektu www.edukacjaonline.pl lub pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 800 005. Ponadto, aby umożliwić bezpośredni kontakt z realizatorami Projektu zostały powołane Regionalne Biura Projektu. Ta rola została powierzona szesnastu regionalnym ekspertom, którzy pełnią funkcję łącznika z Głównym Biurem Projektu, znajdującym się w siedzibie CKUiP w Zielonej Górze.

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. Wszystkich chętnych zapraszamy również do uczestnictwa w szesnastu ogólnopolskich konferencjach w całej Polsce. Terminy i daty dostępne są stronie internetowej projektu www.edukacjaonline.pl.

.

Ważne aspekty Projektu – nowoczesne technologie.

.

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach to przede wszystkim bogata oferta szkoleniowa, dostępna dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod nauczania. Kursanci szkolić się będą za pomocą techniki e-learning pozwalającej na pełne wykorzystaniem możliwości multimedialnych udostępnianego w Centrach sprzętu komputerowego. Dzięki zastosowaniu technik nauczania zdalnego, każdy uczący się może indywidualnie kształtować swój plan nauki, w zależności od potrzeb i możliwości. Wykorzystanie szerokiego potencjału dydaktycznego, jaki niesie ze sobą e-learning, tj. przede wszystkim niewerbalną prezentację materiału, zastosowanie multimediów, różnorodną gamę ćwiczeń i interakcji, czyni naukę efektywniejszą i przyjemniejszą niezależnie od wieku czy posiadanych umiejętności.

Dodaj komentarz