Trwa 2 edycja konkursu „Nasze pomysły, wspólne działania”. Pomysły na inicjatywy przyjmujemy do najbliższego poniedziałku, 25 kwietnia.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne do udziału w II edycji konkursu na inicjatywę realizowaną w sołectwie
(na terenie Gminy Mykanów).
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Nasze pomysły, wspólne działania”.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zasadami konkursu.

Zasady wyboru inicjatyw lokalnych
projekt „Nasze pomysły wspólne działania”
kierowany jest do mieszkańców gminy Mykanów

Zasady wyboru
1. Kto może zgłaszać inicjatywy – organizacje pozarządowe
–  grupy nieformalne (w tym zespoły artystyczne, grupy pasjonatów, koła zainteresowań)
– instytucje mające siedzibę na terenie gminy Mykanów
– koła ZMW
– rady sołeckie
– OSP
– kluby sportowe
2. Ile można zgłosić inicjatyw Każdy z w/w podmiotów może zgłosić jedną inicjatywę.
3.  

Termin zgłaszania inicjatyw

Pomysły na inicjatywy  można zgłaszać od 01.04 do 25.04.2016 r.
4. Do kogo należy zgłaszać inicjatywy

 

Inicjatywy należy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie osobiście lub na adres e-mail: gok@gokis.lk-studio.pl
z dopiskiem w tytule „INICJATYWY LOKALNE II Edycja”,
(bliższe informacje pod nr tel. 034 3740042)
5. Co powinien zawierać opis inicjatywy  

– autor pomysłu inicjatywy (adres korespondencyjny,
tel. kontaktowy, adres e-mail)
– tytuł inicjatywy
– cel (po co chcemy realizować)
– jakie działania (krótki opis planowanych działań)
– kto będzie odbiorcą (do kogo jest kierowane przedsięwzięcie)
– miejsce realizacji

6. Na co można składać pomysły
na inicjatywy
 

Wnioski będzie można składać na pomysły inicjatyw z zakresu:

1. Współpracy wewnątrz oraz  międzypokoleniowej.

2. Integracji mieszkańców.

3. Edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów (np. warsztaty, konkursy, prelekcje)

4. Odkrywanie i rozwijanie potencjału społeczno-kulturalnego oraz obywatelskiego mieszkańców.

5. Rozwijanie oraz promocja talentów mieszkańców.

 

7.

 

 

 

 

Zasady wyboru inicjatyw

 

 

 

Ocena inicjatyw będzie dwustopniowa
– I etap oceny zgodności z założeniami projektu i regulaminu dokona powołany zespół (koordynator projektu, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, przedstawiciel LGD „Razem na wyżyny”).
– autorzy wybranych  inicjatyw (2-3 osoby) wezmą udział w dwudniowych warsztatach, których celem będzie opracowanie planu realizacji wybranych inicjatyw przez autorów inicjatyw,  pomysłodawcy inicjatyw wraz z grupami projektowymi  opracują  swoje pomysły inicjatyw  w formie projektu i złożą w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie.- II etap ostateczna ocena projektów do realizacji
 

 

8.

 

 

Harmonogram

01.04 – 25.04.2016r. zgłaszanie inicjatyw
02.05 – 09.05.2016r.  I etap oceny (wybór inicjatyw)
16.05 – 27.05.2016r. realizacja dwudniowych warsztatów
02.06 – 10.06.2016 r. nabór wniosków (opisanych inicjatyw w formie projektów)
13–14.06.2016r. ocena wniosków
01.07–30.10.2016 r. realizacja inicjatyw31.10 – 14.11.2016 r. rozliczenie projektów
9. Dotacja Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to 5.000zł z czego maksymalne dofinansowanie na projekt wynosi 1.000zł
Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia do 80% kosztów całego projektu,  lecz nie więcej niż 1.000zł.
Wnioskodawca powinien się wykazać 20% wkładem własnym.
(wkład własny może być finansowy lub jako wkład pracy wolontariuszy, bądź praca społeczna członków).
Kwota przewidziana w projekcie nie może być wkładem do innego projektu.
Zakup środków trwałych może stanowić maksymalnie 40% dofinansowania i jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu.
Koszty kwalifikowane projektu są kosztami racjonalnymi oraz niezbędnymi  do osiągnięcia celu projektu.Dotacja zostanie udzielona na działania innowacyjne, wcześniej nie realizowane (na danym terenie). Ponadto dofinansowane przedsięwzięcia nie może stanowić elementu innego działania, na które nie została przyznana dotacja.

 

Komentarze są wyłączone.