Konkurs „Nasze pomysły wspólne działania”

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne do udziału w konkursie na inicjatywę realizowaną w sołectwie
(na terenie Gminy Mykanów).
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Nasze pomysły wspólne działania”
zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zasadami konkursu.

Zasady wyboru inicjatyw lokalnych
projekt „Nasze pomysły wspólne działania”
kierowany jest do mieszkańców gminy Mykanów

Zasady wyboru

Kto może zgłaszać inicjatywy

– organizacje pozarządowe
– grupy nieformalne (w tym zespoły artystyczne, grupy pasjonatów,

koła zainteresowań)
– instytucje mające siedzibę na terenie gminy Mykanów
– koła ZMW
– rady sołeckie
– OSP
– kluby sportowe

1.

Ile można zgłosić inicjatyw

– każdy z w/w podmiotów może zgłosić jedną inicjatywę

2.

Termin zgłaszania inicjatyw

– pomysły na inicjatywy można zgłaszać
od 20.04 do 10.05.2015 r.

3.

Do kogo należy zgłaszać inicjatywy

– inicjatywy należy zgłosić w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie osobiście lub na adres e-mail: gok@gokis.lk-studio.pl
z dopiskiem w tytule „INICJATYWY LOKALNE”
(bliższe informacje pod nr tel. 034 3240042, 600 214 945

4.

Co powinien zawierać opis inicjatywy

– autor pomysłu inicjatywy (adres korespondencyjny,
tel. kontaktowy, adres e-mail)
– tytuł inicjatywy
– cel (po co chcemy realizować)
– jakie działania (krótki opis planowanych działań)
– kto będzie odbiorcą (do kogo jest kierowane przedsięwzięcie)
– miejsce realizacji

5.

Na co można składać pomysły
na inicjatywy

– inicjatywy dotyczące:
– integracji mieszkańców
– edukacji (dzieci, młodzież, dorośli) np. warsztaty, konkursy
– wykorzystanie zasobów miejscowości
– odkrywanie i rozwijanie potencjału mieszkańców, talentów
i wzmacnianie potencjału społeczno – kulturalnego, obywatelskiego.

6.

Zasady wyboru inicjatyw

Ocena inicjatyw będzie dwustopniowa
– I etap oceny zgodności z założeniami projektu i regulaminu dokona powołany zespół (koordynator projektu, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury, przedstawiciel LGD „Razem na wyżyny”).
– autorzy wybranych inicjatyw (2-3 osoby) wezmą udział w dwudniowych warsztatach, których celem będzie opracowanie planu realizacji wybranych inicjatyw przez autorów inicjatyw, pomysłodawcy inicjatyw wraz z grupami projektowymi opracują swoje pomysły inicjatyw opracują je w formie projektu i złożą w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie.

– II etap ostateczna ocena projektów do realizacji

7.

Harmonogram

20.04. – 10.05.2015 r. zgłaszanie inicjatyw
11 – 20.05.2015r. I etap oceny (wybór inicjatyw)
25.05 – 10.06.2015r. realizacja dwudniowych warsztatów
11-20.06.2015r. nabór wniosków (opisanych inicjatyw w formie projektów)
20-27.06.2015r. ocena wniosków
15.07-30.10r. realizacja inicjatyw

8.

Dotacja

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to 5.000zł z czego maksymalnie dofinansowanie na projekt wynosi 1.000zł
Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia do 80% kosztów całego projektu, lecz nie więcej niż 1.000zł.
Wnioskodawca powinien się wykazać 20% wkładem własnym.
(wkład własny może być finansowy lub jako wkład pracy wolontariuszy, bądź pracę społeczną członków).
Kwota przewidziana w projekcie nie może być wkładem do innego projektu.
Zakup środków trwałych może stanowić maksymalnie 40% dofinansowania i jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu.
Koszty kwalifikowane projektu są kosztami racjonalnymi oraz niezbędnymi do osiągnięcia celu projektu.

 Regulamin konkursu

Komentarze są wyłączone.