Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie ogłasza KONKURS NA WSPARCIE PROJEKTU

1.RODZAJ ZADANIA
a) Celem konkursu jest integracja i aktywizacja mieszkańców sołectw uczestniczących
w projekcie „Lider organizatorem życia społecznego sołectwa” (sołectwa Wierzchowisko, Radostków Wieś i Radostków Kolonia, Lubojenka – Gmina Mykanów, Zawada – Gmina Kłomnice)
b) Zadania, na które wnioskodawca stara się o dofinansowanie:
– muszą wpisywać się w strategię rozwoju sołectwa (strategia opracowana przez mieszkańców podczas spotkań w sołectwie w ramach projektu „Lider organizatorem życia społecznego sołectwa”)
– muszą być realizowane na terenie danego sołectwa i na rzecz jego mieszkańców.

2.Aplikować o dofinansowanie mogą:
– organizacje pozarządowe
– grupy nieformalne składające się z mieszkańców danego sołectwa
– instytucje mające siedzibę w danym sołectwie
– zespoły artystyczne
– koła ZMW
– Rady Sołeckie
– Rady Parafialne
– OSP
Z terenu Sołectw: Lubojenka, Radostków Wieś i Kolonia, Wierzchowisko – Gmina Mykanów,
sołectwo Zawada – Gmina Kłomnice.

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to 20.000zł z czego maksymalnie dofinansowanie na sołectwo wynosi 5.000zł

4. Zasady przyznawania dotacji
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w regulaminie według wzoru stanowiącego zał. nr 1. do regulaminu.
Załącznik nr 1 – pobierz

Nie będą rozpatrywane oferty:
– złożone po terminie
– podpisane przez osoby nieupoważnione
– niekompletne i nieprawidłowo wypełnione
– niezgodne ze strategią rozwoju sołectwa
dotacja przekazana będzie na podstawie umowy o wykonanie zadania

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie GOK zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania na realizację więcej niż jednej oferty w ramach poszczególnych sołectw do wysokości 5.000zł na jedno sołectwo.
5. termin i warunki realizacji zadania
a) realizacja zadania powinna nastąpić od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013r. (maksymalnie).
Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia do 90% kosztów całego projektu, lecz nie więcej niż 5.000zł.
Wnioskodawca powinien się wykazać 10% wkładem własnym. (wkład własny może być finansowy lub jako wkład pracy wolontariuszy, bądź pracę społeczną członków).
Kwota przewidziana w projekcie nie może być wkładem do innego projektu.
Zakup środków trwałych może stanowić maksymalnie 50% dofinansowania i jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu.
Koszty kwalifikowane projektu są kosztami racjonalnymi oraz niezbędnymi do osiągnięcia celu projektu.

6 Termin składania ofert
a) ogłoszenie konkursu 1.03.2013 – 10.03.2013 (WWW gok, tablica ogłoszeń w miejscowościach objętych projektem)
b) nabór
11.03.2013 – 27.03.2013
c) ocena
28.03.2013 – 10.04.2013
Projekty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie,
ul. Samorządowa 1a,
42-233 Mykanów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Program EDEN – projekt IV –konkurs grantowy”
do 27.03.2012r. do godz. 16.00
do oferty należy dołączyć
– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
– statut
-w przypadku grupy nieformalnej należy złożyć deklarację osób odpowiedzialnych za realizację zadania.
Formularze ofert dostępne są:
a) w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie
b) do pobrania na stronie www.gokis.lk-studio.pl
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 8.04.2013 przez komisję powołaną przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie
Oferty oceniane będą według następujących wskaźników:

A) w pierwszej kolejności oceni pod względem formalnym
(czy są podpisy, termin złożenia oferty, czy wnioskodawca jest upoważniony do składania wniosków, czy dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione)
B) Następnie pod względem merytorycznym

Maksymalna ilość punktów – 76 pkt

c) każdy z członków komisji dokonuje oceny złożonych ofert indywidualnie, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w punkcie B. ocenę oferty w poszczególnych wskaźnikach stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez członków Komisji
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów przyznanych ofercie w poszczególnych wskaźnikach.
Oferta, która uzyskała mniej niż 38 punktów nie uzyska dotacji.
Komisja sporządza zestawienie złożonych ofert, zawierające ocenę punktową wraz z propozycją wysokości przyznanej dotacji.

Decyzję o wyborze ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje dyrektor GOK w Mykanowie
w formie zarządzenia.

zarządzenie, o którym mowa w punkcie 7c będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie, pisemnej umowy, która określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Przed zawarciem umowy wybrany podmiot zobowiązany jest do korekty kosztorysu oferty
i harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie
www.gokis.lk-studio.pl
8. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator programu „EDEN – od animacji do partycypacji mieszkańców sołectw” – Magdalena Majewska , Tel. 600 214 945

Komentarze są wyłączone.