Spotkanie liderów

Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny” coraz żywiej rozwija się sektor organizacji pozarządowych, a działalność zarówno stowarzyszeń, grup nieformalnych jak i indywidualnych społeczników jest coraz wyraźniej widoczna.
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie stara się wspierać ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas, energię i nierzadko także własne fundusze na pracę społeczną w lokalnym środowisku. Już w 2010 roku ruszył w tutejszym ośrodku program „EDEN – Od animacji do partycypacji mieszkańców sołectw”, w ramach którego odbywały się szkolenia, warsztaty i spotkania skierowane do animatorów oraz liderów społecznych z terenu Lokalnej Grupy Działania. Obecnie kończy się trzeci z wchodzących w skład programu EDEN projektów: „Lider organizatorem życia społecznego sołectwa”.
Zakończenie projektu było pretekstem do spotkania liderów i animatorów społecznych z terenu LGD „Razem na wyżyny” pt. „Wyzwania i dylematy”, które odbyło się 18 grudnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie. Celem spotkania była dyskusja nad problemami i wyzwaniami z jakimi mają do czynienia działacze społeczni, a także wewnętrzna integracja tego środowiska i utworzenie sieci współpracy liderów i animatorów społecznych z terenu LGD.

Spotkanie prowadził Jacek Gralczyk – animator społeczny, trener, członek Rady Programowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Konferencja rozpoczęła się podsumowaniem projektu „Lider organizatorem życia społecznego sołectwa” i prezentacją efektów jakie udało się osiągnąć w sołectwach objętych tym projektem.
W programie spotkania uwzględniono miejsce dla wypowiedzenia się osób aktywnie współtworzących życie społeczności lokalnych. Pierwszy moduł panelu dyskusyjnego dotyczył świata działaczy, liderów, aktywistów lokalnych społeczności – głos w nim zabrali: Konrad Kokoszka – Koło ZMW w Borownie, Jarosław Migoń – Prezes OSP w Starym Kocinie, Aleksandra Fuchs – Sołtys miejscowości Borowce i Radna w gminie Dąbrowa Zielona, Marian Szyszka – Prezes Stowarzyszenia „Jedność w działaniu” i Dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie oraz Joanna Kmiecik – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rędzinach.
Druga część panelu dyskusyjnego pokazywała jak samorząd może wzmacniać sektor społeczny, kreować pozytywne relacje i tworzyć przestrzeń dla współuczestnictwa liderów, animatorów i organizacji pozarządowych w życiu społeczności lokalnej. W tej części głos zabrali: Krzysztof Smela – Wójt Gminy Mykanów, Maria Włodarczyk – Wójt Gminy Dąbrowa Zielona, Adam Zając – Wójt Gminy Kłomnice, Karol Ostalski – Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Jolanta Brzozowska – Ciura – Prezes LGD „Razem na wyżyny”.
Zainteresowanie z jakim spotkała się konferencja pokazało że takie inicjatywy są bardzo potrzebne obu środowiskom: organizacjom pozarządowym i samorządowi, pomagają we wzajemnym poznaniu, zrozumieniu i dialogu a także integrują ludzi zaangażowanych społecznie.
Organizatorami spotkania byli: Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie, Stowarzyszenie LGD ”Razem na wyżyny”, Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” w Zawadzie oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Organizatorzy składają podziękowanie wszystkim uczestnikom, panelistom i prowadzącemu za udział w konferencji.

Komentarze są wyłączone.