Pierzajki

Projekt „Pierzajki” to cykl warsztatów literackich i plastycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu gmin Mykanów, Miedźno i Rędziny, których tematem jest bajka ze szczególnym uwzględnieniem bajki ludowej; cykl zwieńczony zostanie wydaniem pamiątkowej książki z bajkami oraz organizacją wieczoru bajkowego.

Projekt jest przykładem działania w kooperacji wielu instytucji. Rozpoczyna się wytypowaniem 15 szkół podstawowych, w których odbywają się warsztaty – po średnio 5 szkół z każdej gminy, współpracę ze szkołami wspierają lokalne GOK-i. Opracowany został półroczny harmonogramu warsztatów uwzględniający 60 godzin zegarowych warsztatów literackich i 45 godzin zegarowych warsztatów plastycznych.

W każdej szkole odbędzie się w sumie 9 godzin warsztatów. Warsztaty mają charakter otwarty, a udział w nich jest w pełni nieodpłatny.


Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów opracowane zostaną materiały graficzne (ilustracje) do książki w oparciu o prace plastyczne uczestników. Wykonany zostanie profesjonalny skład i druk książki z bajkami uczestników i ich ilustracjami. Najciekawsze utwory trafią do publikacji książkowej.

Zwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie wieczoru bajkowego promującego projekt i wydanie książki. Wieczór bajkowy zorganizowany zostanie pod szyldem tzw. pierzajek, czyli tradycji spotkania kobiet, dzieci i czasem mężczyzn celem skubania pierza i opowiadania sobie przy tej okazji różnych historii, bajek, klechd.

Całość projektu przeprowadzona zostanie w ciągu 6 miesięcy – od stycznia do czerwca 2012.

Skierowanie uwagi dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na bogactwo i mądrość bajek ludowych (w tym również lokalnych) powoduje korzyści wielorakie, m.in. przyczynia się do wzmocnienia kontaktów dzieci ze starszym pokoleniem, naturalnym nośnikiem podań, klechd i bajek; ponadto przypomina o wielowiekowej tradycji zbieranych w formie morałów, prawideł życia społecznego.

Wśród wielu korzyści jakie płyną z realizacji projektu nie sposób pominąć tych wynikających z samodzielnego tworzenia autorskich utworów literackich oraz ilustracji do tych utworów. Wymienić tu trzeba: zwiększenie świadomości w konstruowaniu utworów literackich, wzbogacenie leksyki, wzmocnienie twórczej postawy uczestników i afirmacja ich twórczości oraz szerzenie kultury czytelniczej.

Warsztaty nie pokrywają się zakresem z programem nauczania w szkołach publicznych – posługują się innymi metodami dydaktycznymi, poruszają osobne tematy, przekazują odrębne treści. Poza tym będą się odbywać poza godzinami lekcyjnymi.

Komentarze są wyłączone.