Posmakujmy życia z pasją” – luty

18.02.2011r. (piątek)
godzina 15:00

miejsce: sala budynku Urzędu Gminy w Mykanowie
„Wolontariat jako forma aktywności społecznej”- spotkanie z wolontariuszami

24.02.2011r. (czwartek)
godzina 16:00

miejsce: Dom Ludowy w Wierzchowisku
„Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego mieszkańców” – spotkanie z sołtysami oraz organizacjami pozarządowymi –

06.03.2011r. (niedziela)
godzina 12:00 – 16:00

miejsce: sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie
Targi Organizacji Pozarządowych


Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w kształtowaniu kulturowej tożsamości, w rozwoju społecznym i gospodarczym. Atutem organizacji pozarządowych są zaangażowani ludzie i ciekawe pomysły.

Luty to kolejny etap działań realizowanych w ramach projektu „Posmakujmy życia z pasją”. Wszystkim planowanym działaniom przyświecać będzie myśl „NGO’s dla każdego”
Celem naszego projektu jest:
– podniesienie efektywności działań organizacji kulturalnych z terenu Gminy Mykanów poprzez ich integrację, sieciowanie,
– stworzenie warunków do nawiązania współpracy między organizacjami pozarządowymi,
– promocja wolontariatu.

Chcemy ten cel realizować poprzez:
– stworzenie bazy organizacji pozarządowych z terenu Gminy Mykanów,
– wzmocnienie powiązań i wymiany informacji pomiędzy organizacjami.
Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Mykanów. Chcemy aby sieć, która powstanie w ramach realizacji była początkiem tworzenia się partnerstw na potrzeby realizacji projektów społeczno – kulturalnych.

W ramach projektu planowane jest:

I etap. Spotkanie organizacji pozarządowych wraz z sołtysami.
Ponieważ nie posiadamy aktualnej bazy organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych działających na terenie Gminy Mykanów do udziału w spotkaniu zapraszamy NGO’sy oraz sołtysów, którzy pomogli by w zdiagnozowaniu ile i jakie ngo’sy działają na terenie każdego sołectwa.
Spotkanie ma na celu stworzenie bazy potencjału Gminy Mykanów oraz dzięki prezentacji działalności stowarzyszenia „Dlaczego Nie?” (jako przykład dobrych praktyk – działań na rzecz rozwoju sołectwa) promocję działań społeczno – kulturalnych na rzecz rozwoju mieszkańców Gminy Mykanów.

Kolejnym etapem projektu będzie promocja wolontariatu jako formy aktywności społecznej.
Wspólnie z osobami należącymi już do klubu wolontariatu przeprowadzona zostanie akcja promocyjna na terenie całej Gminy Mykanów. Akcja ta ma na celu zachęcenie zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do zaangażowania się w pracę w ramach wolontariatu – pomocy udzielanej tym, którzy oczekują wsparcia.

III etapem projektu będzie zorganizowanie spotkania z grupą wolontariuszy – zarówno tych, którzy należą już do klubu wolontariatu jak i osób zainteresowanych (dzięki naszej akcji promocyjnej). Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom różnych form wolontariatu. Zaproszone osoby (wolontariusze) opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z pracą na rzecz innych osób. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele grup wolontariatu działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie, Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach oraz w Miejskim Domu Kultury w Blachowni.

IV etapem projektu będzie spotkanie finałowe.
Planujemy zorganizować Targi Organizacji Pozarządowych, zarówno tych z siedzibą na terenie Gminy Mykanów jak i organizacji działających na terenie gminy Mykanów z siedzibą poza Mykanowem.
Każda zgłoszona organizacja będzie miała możliwość promocji i zaprezentowania własnej działalności.

Harmonogram planowanych działań
01-07.02.2011r. – Przygotowanie akcji promocyjnej dotyczącej wolontariatu

08-16.02.2011r. – Akcja promocyjna wolontariatu
18.02.2011r. (piątek)
godzina 15:00
miejsce: sala budynku Urzędu Gminy w Mykanowie
„Wolontariat jako forma aktywności społecznej”- spotkanie z wolontariuszami

24.02.2011r. (czwartek)
godzina 16:00
miejsce: Dom Ludowy w Wierzchowisku
„Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego mieszkańców” – spotkanie z sołtysami oraz organizacjami pozarządowymi –

06.03.2011r. (niedziela)
godzina 12:00 – 16:00
miejsce: sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie
Targi Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!!

Komentarze są wyłączone.